basisschool Hertog Karel
Omdat elk kind het waard is!

Visie en huishoudelijk reglement

Visie GO!ouders is een groep ouders die, vanuit een grote interesse voor het schoolgebeuren, een brug vormt tussen het schoolteam en alle ouders. Ze willen hiermee bijdragen aan de kwaliteit van onderwijs aan alle kinderen. Een goede verstandhouding met de directie en de leerkrachten is hierbij van groot belang. Het oudercomité wil met hen constructief samenwerken in een sfeer van vertrouwen, respect en openheid. Missie De drie pijlers van GO!ouders zijn: 1) Ontmoeten. GO!ouders wil de band tussen school en ouders versterken. GO!ouders stimuleert daarom de ontmoeting tussen ouders onderling, maar ook tussen ouders en leerkrachten, directie. Voorbeelden zijn het project ‘klasouders’, het café tijdens oudercontact, de vergaderingen van het oudercomité zelf, afstemming met de leerkrachten via het teamoverleg. 2) Ondersteunen. GO!ouders ondersteunt het pedagogisch project van de school, zodat de school werk kan maken van haar doelstellingen, zoals ‘kinderen bewust maken van zichzelf en de wereld rondom hen’, ‘een groene ruime school, met een aangename sfeer’. Deze ondersteuning kan bestaan uit het (helpen) organiseren van evenementen of acties (zoals wafelverkoop, boekenbeurs), meedenken, klusjes uitvoeren… Enkele belangrijke thema’s voor het oudercomité zijn: - Milieubewuste school: in het kader van MOS-project, fietsen stimuleren, kritisch consumeren… - Veilige schoolomgeving: mobiliteit - Gezonde school: sport, hygiëne… - Cultuur op school: boekenbeurs, theater… - Participatieve school: klasouders… - Inclusieve school: een school waar ieder kind zich thuis voelt 3) Participeren. GO!ouders kan meedenken met, overleggen met en adviseren aan de directie en het leerkrachtenteam. Op het oudercomité kunnen standpunten van ouders, van directie en leerkrachten in een sfeer van respect naar voren gebracht worden. Directie en leerkrachten kunnen er hun ideeën aan de mening van de ouders aftoetsen. Het schoolteam kan via het oudercomité op de hoogte gebracht worden van wat leeft bij ouders aan zorgen en aan suggesties voor verbetering. Het oudercomité fungeert zo als klankbord voor de ouders. Het oudercomité kan ook standpunten van de ouders overbrengen via de schoolraad. ‘Huishoudelijk reglement’ Vergaderdata GO!ouders komt een 6-tal keer per schooljaar samen, afwisselend in de vestiging van Putkapel en Langveld. De data worden de eerste vergadering van het schooljaar vastgelegd en gecommuniceerd aan alle ouders (via website, aankondiging per mail/brief, affiche). Op het eind van het schooljaar organiseert GO!ouders een afsluitende activiteit. Aanwezigen Op de vergaderingen zijn naast de ouders ook de directeur en een aantal leerkrachten aanwezig. Iedere ouder kan op een vergadering van GO!ouders een standpunt komen verdedigen of een probleem komen aankaarten. Wie interesse heeft om lid te worden, kan langskomen en de sfeer opsnuiven. De ledenlijst is terug te vinden op de website van de school, zo weten ouders wie ze kunnen aanspreken. Als ouders liever niet met naam vermeld worden op de website, houden we hier rekening mee. Bestuur Het bestuur bestaat uit: - voorzitter: zorgt voor de algemene coördinatie, het goede verloop van de vergaderingen, een regelmatig contact met de directie, ondertekent brieven in naam van het oudercomité; - penningmeester: zorgt voor alles wat met de financiële kant te maken heeft; - secretaris: neemt het verslag op en verspreidt het, onderhoudt de contactgegevens; - ondervoorzitter: neemt in afwezigheid van de voorzitter de taken van de voorzitter over; komt van de andere vestiging dan de voorzitter. Dringende beslissingen tussen de vergaderingen door kunnen in overleg door het bestuur worden genomen. Het bestuur wordt tweejaarlijks op democratische wijze verkozen op de laatste vergadering in juni. In het tussenliggende jaar wordt het bestuur bekrachtigd door de vergadering. Agenda De leden krijgen minimum een vijftal dagen voor elke vergadering een uitnodiging, samen met de agendapunten. Wie een agendapunt wil toevoegen, laat dit weten aan de voorzitter. Bij het begin van de vergadering kunnen nog extra agendapunten worden toegevoegd. De vergaderingen hebben een vaste inhoud: - verwelkoming - verontschuldigingen - goedkeuring vorig verslag en opvolgen van de afspraken - nieuws uit de werkgroepen - organisatie activiteiten/evenementen - info vanuit de school - vragen aan de directie of het schoolteam - andere agendapunten. Extra: op de eerste vergadering in september de voorlezing van de visie en op de laatste vergadering in juni een korte evaluatie van het voorbije werkjaar. Verslag Het verslag van de vergadering geeft duidelijk de besluiten weer, met een korte motivatie, zodat leden die een vergadering hebben gemist de beslissingen kunnen plaatsen. Het verslag bevat ook een afsprakenrooster. Een verkorte versie van het verslag wordt aan alle ouders ter beschikking gesteld (per mail of via de website van de school). Nemen van beslissingen Er wordt steeds gestreefd naar een consensus, maar wanneer deze niet kan bereikt worden, kan er overgegaan worden tot een stemming, waarna de mening van de meerderheid wordt gevolgd. Directie en leerkrachten hebben geen stemrecht. Bij gelijk aantal stemmen telt de stem van de voorzitter dubbel. Op verzoek is een geheime stemming mogelijk. Werkgroepen van GO!ouders Tussendoor kunnen verschillende werkgroepen samenkomen. Ook ouders die geen lid zijn van GO!ouders kunnen deel uit maken van de werkgroepen. De werkgroep is wel vertegenwoordigd in het oudercomité en geregeld wordt over de werking teruggekoppeld op de vergaderingen. Relatie met de andere actoren (schoolbond, feestcomité, schoolraad, lerarenteam): - bij voorkeur is er een vertegenwoordiging van GO!ouders in de schoolbond (en feestcomité) en omgekeerd - GO!ouders steunt de activiteiten van de schoolbond, bijvoorbeeld door zelf een handje toe te steken, ouders op te roepen deel te nemen of te helpen. - er is communicatie tussen het oudercomité en de schoolraad. GO!ouders wordt op de hoogte gehouden van de agendapunten van de schoolraad die belangrijk zijn voor de ouders, en kunnen getoetst worden aan de mening van de ouders in GO!ouders. Financiën Elke vestiging heeft een ‘kassa’ met kasboekje voor kleine uitgaven. GO!ouders heeft geen eigen bankrekening. Op de rekening van de schoolbond wordt jaarlijks een bedrag ter beschikking gesteld van GO!ouders. Met dit bedrag, dat jaarlijks kan worden herzien, kan GO!ouders eigen acties financieren, in overleg met het schoolteam. Beslissingen hierover worden genomen op de vergadering.